W ostatnich miesiącach byliśmy zmuszeni wielokrotnie odmówić uruchomienia świeżo zamontowanego kotła Vaillant, Termet, Saunier Duval, De Dietrich z powodu niezgodnego z przepisami wyprowadzenia spalin poprzez ścianę budynku.

Problem ten nasilił się od czasu, gdy jeden z producentów kotłów zaczął w komplecie do urządzenia dodawać zestaw do wyprowadzenia spalin przez ścianę. Niektórzy odbierają to jako wskazówkę, że element ten można bezwarunkowo i w każdej sytuacji użyć do wyprowadzenia spalin z tego urządzenia. Jest to niestety całkowicie błędne i niezgodne z faktycznym stanem prawnym rozumienie zagadnienia.

Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 175 punkt 1. stanowi, że:

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

  1. 21 kW — w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
  2. 5 kW — w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Wynika z tego jednoznacznie, że niezgode z prawem jest wyprowadzenie spalin przez ścianę z:

  1. urządzenia o mocy nominalnej większej niż 21 kW w domu jednorodzinnym
  2. urządzenia o mocy nominalnej większej niż 5 kW w budynkach wielorodzinnych

W często spotykanym ostatnio przypadku, gdy producent dodaje w komplecie do kotła o mocy 24 lub 30 kW poziome wyprowadzenie spalin przez ścianę, niedopuszczalne jest zamontowanie tego wyprowadzenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kryterium 1) ani tym bardziej wielorodzinnym (kryterium 2).

Według paragrafu 175 punkt 4 w/wym rozporządzenia układ taki można natomiast zastosować gdy kocioł zostanie zamontowany w budynku produkcyjnym, magazynowym, lub halach sportowych, widowiskowych, z zachowaniem przepisowych odległości wylotu spalin od okien, drzwi i krawędzi działki.

Reasumując, przestrzegamy Instalatorów przed montowaniem wyprowadzeń spalin niezgodnie z tymi przepisami.

Konsekwentnie odmawiamy i będziemy odmawiać wykonywania uruchomień urządzeń zamontowanych niezgodnie z tymi przepisami bez względu na to, czy układ spalinowy był dołączony do kotła czy też zakupiony oddzielnie. Dotyczy to urządzeń wszystkich producentów, także Vaillant, Termet, De Dietrich, Saunier Duval, Ferroli.