Wymagania techniczne dla urządzeń atmosferycznych, z otwartą komorą spalania stanowią, że wymagany jest pionowy odcinek rury spalinowej o długości równej przynajmniej dwóm średnicom rury; min. 0,22 m. Wie o tym każdy instalator.

Dlaczego więc tak często wymóg ten nie jest spełniony ??

Bardzo prosimy zwracać uwagę na ten często bagatelizowany szczegół - dla zdrowia i bezpieczeństwa Użytkowników oraz własnego spokoju.

Kocioł który zamontowano w sposób nie spełniający tego wymagania np stosując osadzone bezpośrednio na czopuchu kolano 90 stopni wchodzące w ścianę może zdawać się pracować poprawnie przez większą część roku.

Problem zazwyczaj pojawia się w lecie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest znacznie wyższa od temperatury panującej wewnątrz budynku. W takiej sytuacji w kominie spalinowym który nie jest nagrzany (gdy kocioł nie pracował przez parę godzin) występuje zazwyczaj ciąg wsteczny. W tej sytuacji po uruchomieniu urządzenia spaliny zaczynają w całości wypływać do pomieszczenia poprzez otwory w przerywaczu ciągu. Jeśli nad urządzeniem znajduje się prawidłowy odcinek pionowy rury spalinowej, stan ten trwa bardzo krótko, zwykle nie więcej niż kilkanaście sekund. Po tym czasie spaliny wypełniają komin w takim stopniu, że pojawia się grawitacyjny ciąg.

Jeśli jednak brak pionowego odcinka nad urządzeniem, czas ten wydłuża się kilkukrotnie, powodując wydostawanie się do pomieszczenia znaczących ilości spalin, niekiedy aż do momentu zadziałania czujnika wypływu spalin w urządzeniu powodując jego wyłączenie awaryjne. Mieliśmy w swojej praktyce takie przypadki.

Warto dodać, że gdy Użytkownik poprzez brak konserwacji doprowadzi do złego stanu urządzenia i znacznej zawartości CO w spalinach (bywa i ponad 20 000 ppm !!!), ilość spalin która wypłynie w tym czasie do pomieszczenia może już stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowa i życia. Dotyczy to szczególnie małych i niskich pomieszczeń. W razie wypadku Instalator może być pociągnięty do współodpowiedzialności za popełniony przez siebie błąd polegający na nieprzepisowym zamontowaniu urządzenia. Spotkaliśmy w swojej praktyce tego rodzaju przypadki.

Zachęcamy w związku z tym Instalatorów do rygorystycznego przestrzegania omawianego przepisu. Gdy z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, warto rozważyć montaż urządzenia z zamkniętą komorą spalania, które daje niemal pełną swobodę poprowadzenia przewodu spalinowego lub powietrzno-spalinowego.